TVŮJ SKUTEK: PROGRAM FINANČNÍ PODPORY PROJEKTŮM Z OBLASTI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VIZUÁLNÍ KULTURY 

 

Spolek Skutek se s platností od počátku roku 2020 rozhodl každoročně podpořit dva záměry, plánované události či aktivity z oblasti výtvarného umění a vizuální kultury částkami do výše 10.000 Kč. Výbor Spolku Skutek je přesvědčen, že i malá podpora může být rozhodující pro uskutečnění zajímavých a důležitých záměrů.

 

Co podpoříme

 

Výbor Spolku Skutek se záměrně rozhodl nespecifikovat typologická kritéria pro tyto záměry, události či aktivit. Podpora Tvůj skutek má zůstat otevřena širokému spektru potřeb představitelů a představitelek umělecké scény, a to i těm, které se nevejdou do kategorií jiných podpůrných programů a grantů. Na úvaze žadatelů a žadatelek ponechává úvahu o adekvátnosti podpory jejich záměru právě od našeho spolku.

 

Základní podmínkou je realizace záměrů do 6 měsíců od udělení podpory.

 

Členství žadatele či žadatelky ve Spolku Skutek není podmínkou žádosti. Výbor spolku si na druhou stranu vyhrazuje právo udělit podporu i nepřihlášenému projektu na základě zhodnocení její potřebnosti.

 

Co musíte udělat

 

Žadatelé a žadatelky předloží záměr využití prostředků písemně v rozsahu 1 normostrany ve formátu PDF. Vedle popisu záměru musí obsahovat i výši požadované podpory.

 

Zvažte zaslání fotografické dokumentace či webového odkazu na další informace. Přestože ani jedno není podmínkou, může spolkovému výboru usnadnit pochopení daného záměru. V případě zaslání fotografické dokumentace zpracujte přílohu ve formě PDF o max. 10 stranách.

 

Žádosti s případnými přílohami zašlete na emailovou adresu

v termínech do 31. března 2020 a 30. září 2020. V předmětu žádosti uveďte následující informace: Tvůj skutek / žádost / název projektu.

 

Žádost lze zaslat opakovaně.

 

Kdy se na to podíváme

 

První příjemce / příjemkyně podpory Tvůj skutek bude vybrán/a na schůzi výboru 6. dubna 2020. Druhý příjemce / příjemkyně podpory Tvůj skutek bude vybrán/a na schůzi výboru 5. října 2020. Příjemci / příjemkyně podpory budou písemně kontaktováni / kontaktovány a pozváni / pozvány k podepsání náležité smlouvy. Informace o podpořených záměrech budou uveřejnění na webové stránce Spolku Skutek a na profilu spolku na sociální síti Facebook.

 

Co od vás chceme

 

V případě veřejné prezentace realizovaného záměru příjemce / příjemkyně uvedou v tiskových materiálech formulaci: „Projekt se uskutečnil s finanční podporou Spolku Skutek“. Na konci daného kalendářního roku příjemci / příjemkyně shrnou využití prostředků písemně vypracovanou zprávou o délce max. 1 normostrany. Ta bude uveřejněna na webových stránkách Spolku Skutek. Poskytnutí fotografické dokumentace bude vítáno.

 

Když se něco pokazí

 

V případě komplikací se zasláním žádosti, závěrečné zprávy a dalšími náležitostmi spojenými s podporou Tvůj skutek se obraťte písemně na adresu

nebo telefonicky na člena výboru Jiřího Ptáčka (+420 774 068 514).

STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR